Fiscale (eindejaars) tips

Kerstpakketten, overige vergoedingen en verstrekkingen aan personeel etc. in de werkkostenregeling (WKR) ....

Volgens de werkkostenregeling (WKR), mag u in 2021, 3,0 % van de fiscale loonsom, tot een bedrag van € 400.000,00, naar eigen inzicht besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Is deze vrije ruimte volledig benut, dan betaald u over het meerdere 80% eindheffing. Voor 2022 geldt vooralsnog een percentage van 1,7%.

Als er nog voldoende vrije ruimte beschikbaar is, is het mogelijk om hierin bijvoorbeeld de kerstpakketten of overige vergoedingen en verstrekkingen onder te brengen.

Let op: Veel werkgevers geven ook aan hun uitzendkrachten een kerstpakket. Uitzendkrachten zijn echter niet indienst bij een werkgever. Deze kerstpakketten kunnen daarom niet worden ondergebracht in de vrije ruimte. Hiervoor dient de eindheffingsregeling voor niet-werknemers te worden toegepast.

Wilt u in beeld hebben wat dit voor u bedrijf betekent, neem dan gerust contact met ons op. 

Vergeet niet te middelen in de IB....

Hebt u in het ene jaar meer winst dan het andere, dan betaalt u wellicht teveel belasting. Daar valt vaak wat aan te doen met een middelingsverzoek.  Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst wordt daarna gedeeld door 3. Over de uitkomst daarvan- het gemiddeld inkomen- wordt vervolgens opnieuw de belasting berekend. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? En het verschil groter dan € 545,00 (drempel)? Dan kunt u belasting terugvragen. 

Is dit wellicht van toepassing voor u, neem dan gerust contact met ons op.

Verreken bij huwelijkse voorwaarden....

Wie huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld met een zogenaamd 'periodiek verrekenbeding', doet er goed aan om jaarlijks daadwerkelijk te verrekenen. Dit kan zeer nuttig zijn. Gaat een ondernemer namelijk failliet en er is verrekend, dan heeft de partner de helft van de winst op de eigen bankrekening staan. Dat bedrag kan dan dus niet meer door de schuldeisers van de ondernemer worden opgeeist. Is niet verrekend, dan heeft de echtgeno(o)t(e) van de ondernemer een 'concurrente vordering' op wat er nog te halen valt, net als de andere concurrente schuldeisers. Verder is het jaarlijkse verrekenbeding ook zinvol voor het geval de partners ooit gaan scheiden. Er is dan reeds per jaar 'afgerekend'.

Indien gewenst kunnen wij voor u het jaarlijkse verrekenbeding opstellen.

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting....

Het tarief voor de vennootschapsbelasting (VPB) voor winsten t/m € 245.000,00 wordt met ingang van 2021 verlaagd naar 15%. Vanaf 2022 zal het grensbedrag overigens worden verhoogd naar € 395.000,00.

Wellicht een moment om een BV als rechtsvorm te overwegen?

Directeur groot aandeelhouder (DGA) let op uw salaris....

DGA's (en hun partners) zijn voor de vaststelling van het loon gebonden aan de regels over het zogenaamde gebruikelijk loon. Op grond hiervan mag het salaris in principe niet méér afwijken dan 25% van hetgeen gebruikelijk is voor werknemers die geen DGA zijn. Ook dient het salaris minimaal gelijk te zijn aan het salaris van de meestverdienende werknemer. Voor 2022 gaat de fiscus uit van een gebruikelijk loon van € 48.000,00. Wijkt het loon naar beneden af, dan moet de DGA die afwijking aannemelijk maken. Gaat de fiscus uit van een hoger gebruikelijk loon, dan dient de fiscus dit met argumenten te onderbouwen.

Vanaf 2017 geldt op het bovenstaande echter de wijziging dat het belastbare loon van DGA's van innovatieve start-ups mag worden vastgesteld op basis van het minimumloon. Deze regeling mag worden toegepast, gedurende 3 jaren na start van de onderneming.

Meer rendement met "Spaar-BV"....

Heeft u veel spaarvermogen, dan kunt u die belastingdruk mogelijk verlagen door uw spaartegoeden vóór 1 januari 2021 onder te brengen in een zogenaamde Spaar-BV. Binnen een Spaar-BV wordt namelijk alleen het daadwerkelijke rendement (momenteel zo goed als nihil) van het spaargeld belast en niet het fictieve rendement. In de meeste gevallen een veel lagere belastingdruk dus en, zoals het er nu naar uitziet, kan hiervan de komende jaren nog van geprofiteerd worden. Indicatief scheelt dit circa € 1.400,00 per ton spaargeld en dit elk jaar weer!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op....

Investeer energiezuinig ....

Er bestaan speciale regels en extra aftrekposten voor investeringen in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) blijven, zover nu bekend, bestaan tot 2023. Het aftrekpercentage voor de EIA bedraagt momenteel 45%.

Verrekening verliezen ....

Heeft uw onderneming in het verleden verliezen geleden? Wellicht dat u deze kunt verrekenen met ondernemerswinsten. Vanaf 2022 zijn verliezen in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tegelijkertijd zijn vanaf die datum verliezen in omvang beperkt verrekenbaar tot een bedrag van 1 miljoen euro. Tot en met 2021 geldt voor de achterwaartse verliesverrekening nog een termijn van één jaar en voor de voorwaartse verliesverrekening een termijn zes jaar.

 

Overleg met ons over de mogelijkheden ....

Gewijzigde openingstijden met ingang van 2021 ....

Met ingang van 2021 is het kantoor van EFD Advies als volgt geopend.

Maandag t/m donderdag                     8.30 - 12.00 uur        13.00- 17.00 uur

Vrijdag                                        gesloten.

2020-12-22, R.J.I. Eijkelenberg