Fiscale (eindejaars) tips

Kerstpakketten, overige vergoedingen en verstrekkingen aan personeel etc. in de werkkostenregeling (WKR) ....

Volgens de WKR, welke verplicht vanaf 2015 van kracht is, mag u ook in 2019, 1,2% van de fiscale loonsom naar eigen inzicht besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Is deze vrije ruimte volledig benut, dan betaald u over het meerdere 80% eindheffing.

Als er nog voldoende vrije ruimte beschikbaar is, is het mogelijk om hierin bijvoorbeeld de kerstpakketten of overige vergoedingen en verstrekkingen onder te brengen.

Let op: Veel werkgevers geven ook aan hun uitzendkrachten een kerstpakket. Uitzendkrachten zijn echter niet indienst bij een werkgever. Deze kerstpakketten kunnen daarom niet worden ondergebracht in de vrije ruimte. Hiervoor dient de eindheffingsregeling voor niet-werknemers te worden toegepast.

Wilt u in beeld hebben wat dit voor u bedrijf betekent, neem dan gerust contact met ons op. 

Vergeet niet te middelen in de IB....

Hebt u in het ene jaar meer winst dan het andere, dan betaalt u wellicht teveel belasting. Daar valt vaak wat aan te doen met een middelingsverzoek.  Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst wordt daarna gedeeld door 3. Over de uitkomst daarvan- het gemiddeld inkomen- wordt vervolgens opnieuw de belasting berekend. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? En het verschil groter dan € 545,00 (drempel)? Dan kunt u belasting terugvragen. 

Is dit wellicht van toepassing voor u, neem dan gerust contact met ons op.

Betaal meewerkende kinderen....

Hebben uw kinderen dit jaar meegewerkt in de zaak en hebben ze daarvoor nog geen beloning gekregen? Geef ze dan alsnog een zakelijke beloning. Voor u is het volledig aftrekbaar, bij uw kinderen is het onbelast zolang hun totale jaarinkomen niet meer bedraagt dan € 7.098,00. Omdat de inkomstenbelasting dan binnen de algemene heffings- en arbeidskorting valt, hoeven ze per saldo geen belasting te betalen. U als werkgever bent dan enkel 6,95% (2019) of 6,70 % (2020) inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over het verdiende bedrag verschuldigd.

Verreken bij huwelijkse voorwaarden....

Wie huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld met een zogenaamd 'periodiek verrekenbeding', doet er goed aan om jaarlijks daadwerkelijk te verrekenen. Dit kan zeer nuttig zijn. Gaat een ondernemer namelijk failliet en er is verrekend, dan heeft de partner de helft van de winst op de eigen bankrekening staan. Dat bedrag kan dan dus niet meer door de schuldeisers van de ondernemer worden opgeeist. Is niet verrekend, dan heeft de echtgeno(o)t(e) van de ondernemer een 'concurrente vordering' op wat er nog te halen valt, net als de andere concurrente schuldeisers. Verder is het jaarlijkse verrekenbeding ook zinvol voor het geval de partners ooit gaan scheiden. Er is dan reeds per jaar 'afgerekend'.

Indien gewenst kunnen wij voor u het jaarlijkse verrekenbeding opstellen.

Pensioen in de BV? Maak een keuze....

Voor in de BV ondergebracht pensioen kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om het pensioen in 2017, 2018 of 2019 af te kopen, waarbij de afkoopwaarde slechts deels belast is. Kiest u voor afkoop in 2017, dan is het kortingspercentage het hoogst, namelijk 34.5%. Bij afkoop in 2018 is het kortingspercentage 25% en in 2019 19.5%. Het restant is belast tegen het normale IB-tarief. 

Speelt het bovenstaande bij u en wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent, neem dan gerust contact met ons op.

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting....

De tarieven voor de vennootschapsbelasting (VPB) gaan stapsgewijs voor winsten t/m € 200.000,00 van 20% en 25% naar respectievelijk 15% en 21,7 % per 2021. De verlaging begint in 2019.

Wellicht een moment om een BV als rechtsvorm te overwegen?

Directeur groot aandeelhouder (DGA) let op uw salaris....

DGA's (en hun partners) zijn voor de vaststelling van het loon gebonden aan de regels over het zogenaamde gebruikelijk loon. Op grond hiervan mag het salaris in principe niet méér afwijken dan 25% van hetgeen gebruikelijk is voor werknemers die geen DGA zijn. Ook dient het salaris minimaal gelijk te zijn aan het salaris van de meestverdienende werknemer. Voor 2019 en 2020 gaat de fiscus uit van een gebruikelijk loon van € 45.000,00. Wijkt het loon naar beneden af, dan moet de DGA die afwijking aannemelijk maken. Gaat de fiscus uit van een hoger gebruikelijk loon, dan dient de fiscus dit met argumenten te onderbouwen.

Vanaf 2017 geldt op het bovenstaande echter de wijziging dat het belastbare loon van DGA's van innovatieve start-ups mag worden vastgesteld op basis van het minimumloon. Deze regeling mag worden toegepast, gedurende 3 jaren na start van de onderneming.

Meer rendement met "Spaar-BV"....

Heeft u veel spaarvermogen, dan kunt u die belastingdruk mogelijk verlagen door uw spaartegoeden vóór 1 januari 2020 onder te brengen in een zogenaamde Spaar-BV. U betaalt dan geen belasting in box-3, maar alleen vennootschaps- en inkomstenbelasting in box-2. Een Spaar-BV kan al aantrekkelijk zijn vanaf ruim € 300.000,00 vermogen (ruim € 400.000,00 voor fiscaal partners), waarbij minimaal € 200.000,00 bestaat uit vrij beschikbaar spaargeld.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op....

2019-12-09, R.J.I. Eijkelenberg